Thượng tá Đào Văn Biên

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Hàn Đức Long nhiều lần trình bày bị cán bộ điều tra Đào Văn Biên đánh đập nhục hình, hiện ông này là lãnh đạo ngành điều tra công an tỉnh Bắc Giang, năm 2012 được thủ tướng tặng bằng khen do điều tra vụ Lê Văn Luyện.
Bổ sung ngày 08/11/2013 ông Đào Văn Biên còn được báo chí nhắc đến là người tham gia truy bức nhục hình ông Nguyễn Thanh Chấn dẫn đến án oan 10 năm.
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

_______________

Số:   919/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày   17  tháng 7 năm 2012

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 1358/TTr-BCA-X11 ngày 04 tháng 5 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 917/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 02 cá nhân thuộc Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an (có danh sách kèm theo), đã lập chiến công trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Bộ Công an;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). LHN, 10b

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

  

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  919/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012

 

 của Thủ tướng Chính phủ)

 

_________

 

1. Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an;

 

2. Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang,

 

Đã lập chiến công trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

3. Thượng tá Phạm Đình Độ, Trưởng Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang;

 

4. Thượng tá Đào Văn Biên, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an,

 

Đã lập chiến công trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________