Mẫu Bảng tổng hợp sản phẩm

 BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Tờ số:……..

 

Hợp đồng gia công số: ……………………………………. ngày ………………………. Thời hạn ………………………………………..

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn ………………………………………..

Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ …………………………………………………………………………..

Bên nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ ……………………………………………………………………………

Mặt hàng: ……………………………………………………… Số lượng …………………………………………………………………………

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tên nguyên liệu

ĐV tính

Tờ khai

 số……………..

ngày…………..

Tờ khai

 số……………..

ngày…………..

Tờ khai

 số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……………….

ngày…………….

Tờ khai số……………..

ngày………….

Tổng cộng

 

Ghi chú

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Giám đốc doanh nghiệp                                                                         Ngày……. tháng ……..năm……..

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                         Người lập biểu

 

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Tờ số:

 

Hợp đồng gia công số: ……………………………………. ngày ………………………. Thời hạn …………………………………………….

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn …………………………………………….

Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ ……………………………………………………………………………….

Bên nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ ……………………………………………………………………………….

Mặt hàng: ……………………………………………………… Số lượng …………………………………………………………………………….

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Mã hàng

ĐV tính

Tờ khai

 số…………..

ngày…………

 

Tờ khai

 số…………….

ngày………….

Tờ khai

 số…………….

ngày………….

Tờ khai

 số…………….

ngày………….

Tờ khai

 số……………

ngày………..

Tổng cộng

Ghi chú

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Giám đốc doanh nghiệp                                                                                 Ngày……. tháng ……..năm……..

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                               Người lập biểu

 

 

BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP

Tờ số:

 

Hợp đồng gia công số: ……………………………………. ngày ………………………. Thời hạn ………………………………………..

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn ………………………………………..

Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ …………………………………………………………………………..

Bên nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ ……………………………………………………………………………

Mặt hàng: ……………………………………………………… Số lượng …………………………………………………………………………

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tên máy móc, thiết bị tạm nhập

ĐV tính

Tờ khai

 số…………….

 ngày…………

 

Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

 số……………

 ngày………..

Tờ khai

 số………………

ngày……………

Tờ khai

 số……………

 ngày………..

Tổng cộng

Ghi chú

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Giám đốc doanh nghiệp                                                                                  Ngày……. tháng ……..năm……..

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                 Người lập biểu