Kiến nghị của 94 luật sư về Dự thảo Điều lệ Liên đoàn LSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2015

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(Góp ý sửa đổi Điều 6 Dự thảo Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, đề nghị rút ngắn thời gian nhiệm kỳ Đại hội từ 5 năm xuống còn 3 năm)

 

Kính gửi:

 

– HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC, LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

– BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

– CÁC PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ

             

I/ NHỮNG NGƯỜI KIẾN NGHỊ

Chúng tôi, những người có tên trong danh sách dưới đây là luật sư thành viên của Liên đoàn luật sư Việt Nam, những người có tâm huyết mong muốn đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng tổ chức.

II/ CĂN CỨ

Căn cứ Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam được Bộ trưởng Bộ tư pháp phê duyệt ngày 29/5/2009 theo Quyết định số 1106/QĐ-BTP, tại điểm c khoản 1 Điều 7 Quyền và nghĩa vụ của luật sư quy định: Luật sư có quyền đề xuất ý kiến về việc củng cố, phát triển tổ chức, hoạt động của Liên đoàn.

III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ
Nay Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang được sửa đổi, xuất phát từ tình hình thực tiễn hoạt động hành nghề chúng tôi có góp ý như sau:
Điều 6 Dự thảo Điều lệ quy định: Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc do Hội đồng luật sư toàn quốc triệu tập theo nhiệm kỳ 05 năm một lần.
Chúng tôi đề nghị rút ngắn thời gian xuống còn 03 năm tổ chức Đại hội một lần.
Luận giải cho ý kiến đề xuất như sau: Chúng tôi thấy Liên đoàn luật sư mới ra đời, thiết chế tổ chức còn xộc xệch. Một số ban bệ lập ra sau thời gian 1, 2 năm đã phát sinh cho thấy có vấn đề đòi hỏi cần hiệu chỉnh ngay, theo đó nhu cầu đòi hỏi cần lập thêm hoặc bỏ bớt không thể đợi đến 5 năm được khi đó sẽ gây tốn kém và làm giảm sút sự lành mạnh của tổ chức.
Có ý kiến cho rằng cần phải 5 năm thì mới đủ thời gian để thực thi các quyết sách hoặc đủ thời gian để đánh giá con người và thiết chế.
Chúng tôi cho rằng tổ chức luật sư không có chính sách nào cần thời gian tới 5 năm để triển khai. Liên đoàn luật sư có vai trò giúp đỡ các luật sư, bảo vệ các luật sư trong các công việc hàng ngày chống lại sự xâm hại từ các cơ quan tố tụng. Liên đoàn luật sư không có dự án nào cần đến 5 năm để triển khai đánh giá.
Có ý kiến khác cho rằng thời gian nhiệm kỳ đại hội 5 năm để phù hợp với nhiệm kỳ 5 năm của các thiết chế chính trị xã hội khác.
Đây là một ý kiến có sức nặng do quán tính nhưng chúng ta cần quan tâm đến lợi ích của chính giới luật sư để xem xét. Nếu lợi ích của giới luật sư cho thấy nhiệm kỳ 3 năm có lợi thì cần để 3 năm. Đây không phải là vấn đề tư tưởng vĩ mô có ảnh hưởng xa xôi, mà đây là vấn đề hành nghề, lợi ích sát sườn.
Khi rút ngắn nhiệm kỳ đại hội đem lại nhiều điểm tích cực.
Chúng ta thấy là ở khoảng thời gian chuẩn bị cho đại hội vai trò của các luật sư đơn lẻ sẽ được quan tâm xem trọng qua việc bầu các vị trí chức danh. Các luật sư giữ cương vị cũng phải cố gắng hơn để chứng tỏ sự hữu ích của mình cho tổ chức để hy vọng được bầu tiếp tục giữ cương vị.
Ở khoảng thời gian diễn ra đại hội các luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các thiết chế của Liên đoàn đều gia tăng các nỗ lực làm việc tích cực để hưởng ứng cho đại hội, nghề luật sư có thêm nguồn năng lượng từ sự phát tiết ở nội lực để phát triển. Cho nên rút ngắn thời gian đại hội là gia tăng năng lượng sức sống cho tổ chức.
Một tổ chức mới như Liên đoàn luật sư thì cần thổi vào đó năng lượng sức sống để tạo sức bật vươn lên, do vậy nếu để 5 năm mới đại hội một lần sẽ gây ra sự ì trệ, lãng phí suy giảm năng lượng hoạt động.
Đặc biệt nền tư pháp đang được cải cách sửa đổi với nhiều điểm mới phát sinh thường xuyên đòi hỏi giới luật sư cũng phải có động thái tác hợp để thích ứng.
Khi rút ngắn thời gian nhiệm kỳ đại hội sẽ giúp cho nhiều luật sư có năng lực được thay nhau giữ cương vị và đóng góp khả năng của mình cho tổ chức. Việc bầu giữ cương vị cũng bớt phần nặng nề đi. Mà vấn đề chức vị lâu nay bị xem là quá quan trọng đến ngay như đại hội vừa rồi còn chưa bầu được chủ tịch gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức.
IV/ KIẾN NGHỊ
Do vậy sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi thấy sẽ chỉ có lợi nếu rút ngắn thời gian nhiệm kỳ đại hội xuống còn 3 năm thay vì 5 năm như hiện nay. Do vậy đề nghị Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét sửa đổi nội dung tại Điều 6 dự thảo như nội dung nêu trên.
Rất mong được quan tâm tiếp thu.
Xin trân trọng cảm ơn!

Dưới đây là danh sách những người đồng thuận về kiến nghị trên.
1. Luật sư Ngô Ngọc Trai, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
2. Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
3. Luật sư Tạ Thanh Phúc, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
4. Luật sư Đinh Quốc Dũng, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.
5. Luật sư Lê Văn Luân, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
6. Luật sư Nguyễn Thanh Bình, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
7. Luật sư Phạm Hoài Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
8. Luật sư Nguyễn Hà Luân, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
9. Luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn luật sư tỉnh Điện Biên
10. Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
11. Luật sư Nguyễn Tấn Thi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
12. Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
13. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
14. Luật sư Huỳnh Kim Ngân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
15. Luật sư Lê Văn Thành, Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai
16. Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
17. Luật sư Hà Minh Tú, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
18. Luật sư Huỳnh Thanh Thi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
19. Luật sư Lương Văn Trung, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
20. Luật sư Nguyễn Thị Dạ Thảo, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
21. Luật sư Bùi Thanh Tường, Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
22. Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
23. Luật sư Nguyễn Minh Anh, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
24. Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
25. Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
26. Luật sư Nguyễn Khánh Trang, Đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng
27. Luật sư Nguyễn Trí Tú, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
28. Luật sư Nguyễn Văn Thành, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
29. Luật sư Vũ Văn Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng
30. Luật sư Đỗ Văn Vinh, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai
31. Luật sư Phạm Xuân Sang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
32. Luật sư Trần Trung Thuận, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
33. Luật sư Phạm Quốc Cường, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
34. Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
35. Luật sư Phùng Thanh Sơn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
36. Luật sư Võ An Đôn, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên
37. Luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
38. Luật sư Lê Thị Minh Nhân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
39. Luật sư Trần Anh Tùng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
40. Luật sư Ngô Thái Tùng Thư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
41. Luật sư Nguyễn Thị Hoài, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
42. Luật sư Vũ Hữu Thiên Ân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
43. Luật sư Trần Thị Kim Thủy, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
44. Luật sư Nguyễn Đức Trang, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
45. Luật sư Võ Công Hạnh, Đoàn luật sư Thành phố Đà Nẵng
46. Luật sư Nguyễn Đặng Anh Tuấn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
47. Luật sư Phạm Thanh Tùng, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
48. Luật sư Nguyễn Đình Hồng, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
49. Luật sư Nguyễn Thanh Trung, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
50. Luật sư Lê Ngọc Luân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
51. Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
52. Luật sư Vũ Văn Vinh, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
53. Luật sư Mai Quốc Hoa, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
54. Luật sư Nguyễn Quốc Hùng, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai
55. Luật sư Giã Hoàng Nhựt, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
56. Luật sư Đỗ Minh Phương, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
57. Luật sư Chu Tuấn Hải, Đoàn luật sư tỉnh Nam Định
58. Luật sư Trần Văn Thành, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
59. Luật sư Phạm Công Út, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
60. Luật sư Vũ Như Hảo, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
61. Luật sư Nguyễn Hữu Danh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
62. Luật sư Lê Ngọc Lương, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
63. Luật sư Nguyễn Minh Phùng, Đoàn luật sư tỉnh Nam Định
64. Luật sư Nguyễn Thành Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
65. Luật sư Đồng Hữu Pháp, Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế
66. Luật sư Nguyễn Trọng Hiệp, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
67. Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
68. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
69. Luật sư Lê Thị Hà, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
70. Luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
71. Luật sư Lê Văn Thiệp, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
72. Luật sư Trần Hải Anh, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai
73. Luật sư Trần Xuân Tiền, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
74. Luật sư Hoàng Văn Tài, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
75. Luật sư Hoàng Đạo, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
76. Luật sư Bùi Văn Thành, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
77. Luật sư Nguyễn Xuân Thành, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
78. Luật sư Tạ Hồng Phong, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
79. Luật sư Trần Nhật Thảo, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
80. Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
81. Luật sư Phan Minh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
82. Luật sư Cồ Lê Huy, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
83. Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
84. Luật sư Nguyễn Thanh Thanh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
85. Luật sư Lê Đình Việt, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
86. Luật sư Nguyễn Văn Thịnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
87. Luật sư Lê Xuân Tý, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
88. Luật sư Nguyễn Quốc Toản, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
89. Luật sư Lý Nguyên Khôi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
90. Luật sư Trần Duy Cảnh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
91. Luật sư Trần Thu Nam, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
92. Luật sư Trần Văn Đạt, Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận

93. Luật sư Nguyễn Đăng Tư, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

94. Luật sư Phạm Văn Vũ, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
……………